International
Applied Mechanics

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

S.P.TIMOSHENKO INSTITUTE OF MECHANICS

 

 

Editorial Board:

I.Yu.Babich, V.P.Golub, A.Y a. Grigorenko, Ya.M.Grigorenko, A.A.Kaminsky, V.G.Karnaukhov, Yu.V.Kokhanenko, V.D.Kubenko, V.B.Larin, P.Z.Lugovoj, A.A.Martynyuk, J.J. Rushchitsky, I.S.Chernyshenko (Associate Editor), L.P. Khoroshun, Yu.N.Shevchenko, N.A.Shul’ga.